DE EN

k navigaci


GDPR - pro zaměstnance

Informace o ochraně osobních údajů pro pracovníky

podle Čl. 13, 14 obecného nařízení o ochraně osobních údajů

Ochrana dat je pro nás velmi důležitá. Níže Vás informujeme, jak zpracováváme Vaše data a jaké práva Vám náleží.

1.    Kdo je zodpovědný za zpracování údajů?

BEEWATEC s.r.o.

Dřevařská 2525/13

680 01 Boskovice

IČO: 292 06 367, zapsaná v OR KS Brno, oddíl C, vložka 65355

2.    Kontaktní údaje pracovníka odpovědného za ochranu dat

spravceGDPR@beewatec.cz

3.    Účely zpracování a právní základ

Vaše osobní údaje budou zpracovávány v souladu s ustanoveními Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), Zákona č. 101/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů a dalšími příslušnými předpisy o ochraně údajů. V našich smluvních dokumentech, formulářích, prohlášeních o souhlasu a dalších Vám poskytnutých informací (například na webové stránce nebo v podmínkách) naleznete další podrobnosti a dodatky ke zpracování.

3.1.  Souhlas (Čl. 6 odst. 1 písmeno a Obecného nařízení o ochraně osobních údajů)

Pokud jste nám poskytli souhlas se zpracováním osobních údajů, příslušný souhlas je právním základem pro zpracování těch dat, která jsou v něm uvedena. Svůj souhlas můžete odvolat kdykoliv s účinkem do budoucna.

3.2.  Splnění smluvních povinností (Čl. 6 odst. 1 písmeno b Obecného nařízení o ochraně osobních údajů)

Zpracováváme Vaše osobní údaje pro realizaci naších pracovních smluv s Vámi. Údaje potřebujeme pro zajištění pracovního poměru.

3.3.  Splnění právních povinností (Čl. 6 odst. 1 c Obecného nařízení o ochraně osobních údajů)

Zpracováváme vaše osobní údaje, pokud je to nezbytné pro splnění právní povinnosti.

V případě potřeby zpracováváme vaše údaje pro ověření totožnosti, srovnání s evropskými a mezinárodními seznamy pro boj proti terorismu, provedení daňových kontrol a ohlašovací povinností, jakož i pro archivaci dat za účelem ochrany údajů a bezpečnosti údajů, jakož i pro kontroly daňových a jiných orgánů. Navíc může být vyžadováno zpřístupnění osobních údajů v rámci správních / soudních opatření za účelem získání důkazů, trestního stíhání nebo vymáhání občanskoprávních nároků.

4.    Kategorie osobních údajů, které zpracováváme

Zpracovávají se následující data:

 • příjmení, křestní jméno,
 • kontaktní údaje (jako např. e-mailová adresa, adresa, č. telefonu),
 • kompletní dokumenty výběrového řízení (například životopis, certifikáty, reference, kopii nejvyššího dosaženého vzdělání),
 • osobní údaje (jako datum narození, místo narození, rodné příjmení, zdravotní pojištění, rodinný stav),
 • zúčtovací údaje (například plat, mzda, pracovní doba, nemocenská dovolená, nárok na dovolenou, bankovní údaje),
 • záznamy z kamerového systému.

5.    Kdo dostane Vaše data?

Zveřejňujeme vaše osobní údaje v rámci naší společnosti dále na ta oddělení, která potřebují tato data k plnění smluvních a právních závazků nebo k realizaci našich oprávněných zájmů.

Kromě toho mohou dostat Vaše údaje následující místa:

 • námi pověřený zpracovatel (Čl. 28 GDPR) zejména v oblasti služeb IT, logistiky a tiskařských prací, externích výpočetních center, mzdového účetnictví, podpory/údržby aplikací EPD-/IT, archivace, zpracování dokladů, likvidace dat, účetnictví, auditorské služby, úvěrové ústavy, kurýrní služby, logistiky
 • veřejné orgány a instituce při existenci zákonné nebo regulační povinnosti, podle které jsme povinni poskytnout informace, hlášení a údaje nebo předávat údaje, pokud je to ve veřejném zájmu
 • úřady a instituce na základě našich legitimních zájmů či oprávněných zájmů třetích stran uvedených v rámci stanoveném v bodu 3.5 (např. institucí, informačních kanceláří, vymáhání pohledávek, právníků, soudů, znalců, ke koncernu patřících přidružených podniků a grémií a kontrolních institucí).
 • další subjekty, pro které jste nám poskytli Váš souhlas s předáváním údajů (např. jídelna)

6.    Postoupení Vašich údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace

Přenos dat do míst v zemích mimo Evropskou unii (EU) nebo mimo Evropský hospodářský prostor EHP (do tzv. třetích zemích) probíhá, je-li to nezbytné pro provedení Vaší zakázky/smlouvy nebo zakázky/smlouvy s Vámi a je to vyžadováno zákonem (např. deklarování daňové povinnosti), je-li to v rámci oprávněného zájmu nás nebo třetí strany, nebo pokud jste nám dali souhlas.

Zpracování Vašich dat ve třetí zemi se může také uskutečnit v souvislosti se zapojením poskytovatelů služeb do zpracování objednávek. Pokud nebude existovat rozhodnutí Evropské komise ohledně vhodné úrovně ochrany údajů pro danou zemi, zajistíme dodržování ochrany osobních údajů podle standardů EU prostřednictvím odpovídajících dohod, že budou Vaše práva a svobody dostatečně chráněna a zaručena. Na požádání Vám dáme k dispozici odpovídající podrobné informace.

7.    Jak dlouho vaše údaje uchováváme?

V případě potřeby zpracováváme Vaše osobní údaje po dobu trvání našeho pracovního poměru.

Navíc jsme předmětem různých úložných a dokumentačních povinností, které m. j. vyplývající z právních rámcových podmínek. Tam jsou uvedené lhůty pro ukládání a dokumentaci až deset let od skončení pracovního poměru. Dále se řídíme archivační povinností dle platných právních předpisů.

8.    Do jaké míry existuje automatické rozhodování v jednotlivých případech (včetně profilování)?

Nepoužíváme čistě automatizované rozhodovací postupy podle článku 22 Obecného nařízení o ochraně údajů. Použijeme-li tyto postupy v jednotlivých případech, budeme o tom informovat zvlášť, pokud to vyžaduje zákon.

9.    Vaše práva na ochranu osobních údajů

Máte právo:

 • na informace podle Čl. 15 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů,
 • právo na opravení podle Čl. 16 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů,
 • právo na vymazání podle Čl. 17 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů,
 • právo na omezení zpracování podle Čl. 18 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů,
 • právo na přenositelnost údajů z Čl. 20 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů,
 • právo na odvolání u dozorčích orgánů pro ochranu údajů podle Čl. 77 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

V podstatě existuje podle článku 21 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů právo vznést námitky proti zpracování osobních údajů u nás. Toto právo na námitku však platí pouze v případě velmi zvláštních okolností Vaší osobní situace, kdy práva naší společnosti mohou být v rozporu s Vaším právem námitky. Pokud si přejete uplatnit některá z těchto práv, obraťte se na našeho pracovníka odpovědného za ochranu dat (spravceGDPR@beewatec.cz).

10.Rozsah Vašich povinností poskytnout nám Vaše údaje

Je potřeba poskytnout pouze ty údaje, které jsou potřebné k zahájení a realizaci pracovního poměru s námi, nebo které máme povinnost shromažďovat na základě zákona. Bez těchto informací nebudeme s Vámi obecně schopni uzavřít pracovní smlouvu. Pokud od Vás budeme požadovat navíc nějaké údaje, budete zvlášť informován o dobrovolnosti těchto informací.

11.Vaše právo podat opravný prostředek u příslušného dozorčího orgánu

Máte právo podat opravný prostředek u orgánu dozoru na ochranu údajů (Čl. 77 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů). Pro nás příslušný dozorčí orgán je:

Úřad pro ochranu osobních údajů

Pplk. Sochora 27

170 00 Praha 7

Pevná linka: +420 234 665 111 (Ústředna)

Fax: +420 234 665 444

WWW: https://www.uoou.cz

E-mail: posta@uoou.cz

 

 

 

Napište nám

Máte-li jakýkoliv dotaz týkající se produktů neváhejte nás kontaktovat - rádi Vám poradíme


Katalog ke stažení ZDARMA

POLITIKA KVALITY


Menu


Sídlo společnosti

Najdete nás na nové adrese: Dřevařská 13, Boskovice

více informací

Montážní pracoviště

V oblasti montážních pracovišť Vám nabízíme naše zařízení s odpovídajícím příslušenstvím a vším potřebným pro optimální řešení ergonomie.

Hliníkový systém

Přejete si montážní stoly či regály z hliníku?
Pak jsou trubkové i čtyřhranné hliníkové profily Beewatec správnou volbou.

více informací

Trubkový systém

Flexibilní stavebnice, spádové regály, transportní vozíky, dopravníky, montážní stoly, ale i celé výrobní linky.

Logistika

Efektivní přesuny materiálu v rámci výrobního závodu umožňuje náš logistický koncept Automaticky řízených vozíků AGV a FTS.

Dílenské vybavení

Kvalitní vybavení dílny usnadňuje práci a pomůže udržet pořádek na pracovišti.

1 2 3 4 5 6


BEEWATEC - procesy spojené s flexibilitou

BEEWATEC s.r.o. nabízí flexibilní trubkový stavebnicový systém, který slouží k optimalizaci výrobních procesů, zavedení principů FIFO, Kanban, Kaizen a Lean Manufacturing. Umožňuje snadné sestavení konstrukcí jako jsou kanbanové, spádové regály, transportní vozíky, gravitační dopravníky, pracovní a montážní stoly, ale i celé výrobní linky. více informací