DE EN

k navigaci


GDPR - pro dodavatele

Informace o ochraně osobních údajů pro dodavatele

podle Čl. 13, 14 a Čl.21 obecného nařízení o ochraně osobních údajů

Ochrana dat je pro nás velmi důležitá. Níže Vás informujeme, jak zpracováváme Vaše data a jaké práva Vám náleží.

1.    Kdo je zodpovědný za zpracování údajů?

BEEWATEC s.r.o.

Dřevařská 2525/13

680 01 Boskovice

IČO: 292 06 367, zapsaná v OR KS Brno, oddíl C, vložka 65355

2.    Kontaktní údaje pracovníka odpovědného za ochranu dat

spravceGDPR@beewatec.cz

3.    Účely zpracování a právní základ

Vaše osobní údaje budou zpracovávány v souladu s ustanoveními Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), Zákona č. 101/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů a dalšími příslušnými předpisy o ochraně údajů. Zpracování a použití jednotlivých údajů závisí na dohodnuté nebo požadované službě. V našich smluvních dokumentech, formulářích, prohlášeních o souhlasu a dalších Vámi poskytnutých informacích (například na webové stránce nebo v Obchodních podmínkách) naleznete další podrobnosti a dodatky o účelech zpracování.

3.1.  Souhlas (Čl. 6 odst. 1 písmeno a Obecného nařízení o ochraně osobních údajů)

Pokud jste nám poskytli souhlas se zpracováním osobních údajů, příslušný souhlas je právním základem pro zpracování těch dat, která jsou v něm uvedena. Svůj souhlas můžete odvolat kdykoliv s účinkem do budoucna.

3.2.  Splnění smluvních povinností (Čl. 6 odst. 1 písmeno b Obecného nařízení o ochraně osobních údajů)

Zpracováváme Vaše osobní údaje pro realizaci naších smluv s Vámi, zejména v rámci našeho zpracování objednávek a využívání služeb. Vaše osobní údaje budou dále zpracovávány pro provádění opatření a činností v rámci předsmluvních vztahů.

3.3.  Splnění právních povinností (Čl. 6 odst. 1 c Obecného nařízení o ochraně osobních údajů)

Zpracováváme vaše osobní údaje, pokud je to nezbytné pro splnění právních povinností (např. z obchodních nebo daňových zákonů).

Dále také zpracováváme Vaše osobní údaje, pokud je to nutné pro zjištění identity a ověřování věku, pro předcházení podvodům a praní peněz, pro zamezení, předcházení, potírání a vyjasnění financování terorismu a trestných činů ohrožujících vlastnictví, pro porovnání s evropskými a mezinárodními protiteroristickými seznamy, pro splnění daňové kontroly a oznamovací povinnosti a pro archivaci dat za účelem ochrany a bezpečnosti údajů, jakož i pro jejich prověřování daňovými a jinými orgány. Navíc může být vyžadováno zpřístupnění osobních údajů v rámci správních / soudních opatření za účelem získání důkazů, trestního stíhání nebo vymáhání občanskoprávních nároků.

3.4.  Oprávněný zájem nás nebo třetích stran (Čl. 6 odst. 1 f Obecného nařízení o ochraně osobních údajů)

Vaše osobní údaje můžeme také použít na základě zvážení zájmů, abychom zajistili legitimní zájem nás nebo třetích stran. To probíhá za následujícím účelem:

 • pro reklamu nebo výzkumy trhu, pokud jste nevznesli námitky k použití Vašich údajů
 • pro získání informací a výměny dat s úvěrovými institucemi, pokud to představuje naše ekonomické riziko.
 • pro omezené uchovávání Vašich dat, pokud jejich odstranění není kvůli zvláštní povaze skladování možné nebo jen s nepřiměřenou námahou.
 • pro srovnání s evropskými a mezinárodními protiteroristickými seznamy, pokud to přesahuje rámec zákonné povinnosti.
 • pro další rozvoj služeb a produktů, jakož i stávajících systémů a procesů.
 • pro obohacení našich dat na základě používání nebo na základě průzkumu veřejně dostupných dat.
 • pro statistickou analýzu nebo analýzu trhu.
 • pro referenční srovnávání (benchmarking).
 • pro uplatnění právních nároků a obhajobu v soudních sporech, které přímo nesouvisí se smluvním vztahem.
 • pro vnitřní a vnější šetření nebo bezpečnostní kontroly
 • pro certifikace soukromě-právních nebo úředních záležitostí.
 • pro zajištění ochrany našeho majetku a zaměstnanců prostřednictvím vhodných opatření (např. video sledování). 

4.    Kategorie osobních údajů, které zpracováváme

Zpracovávají se následující data:

 • Osobní údaje (jméno, povolání/odvětví a porovnatelné údaje)
 • Kontaktní údaje (adresa do zaměstnání, e-mailová adresa, telefonní číslo a porovnatelné údaje)
 • Historie dodavatelů

5.    Kdo dostane Vaše data?

Zveřejňujeme Vaše osobní údaje v rámci naší společnosti dále na ta oddělení, která potřebují tato data k plnění smluvních a právních závazků nebo k realizaci našich oprávněných zájmů.

Kromě toho mohou dostat Vaše údaje následující místa:

 • námi pověřený zpracovatel (Čl. 28 GDPR) zejména v oblasti účetnictví, IT služeb, logistiky a tisku, externích datových center, podpory/údržby aplikací EZD / IT, archivace, zpracování dokumentů, validace nebo ověření věrohodnosti dat, likvidace dat, nákupu/pořizování, správy zákazníků, lettershopů, marketingu, mediální techniky, výzkumu, řízení rizik, telefonie, správy webových stránek, auditorských služeb, úvěrových institucí, tiskáren nebo podniků pro likvidaci dat, kurýrních služeb, logistiky.
 • veřejné orgány a instituce po předložení zákonného nebo úředního pověření, podle kterého jsme povinni poskytnout informace, hlášení a předání údajů nebo pokud je předání údajů ve veřejném zájmu.
 • úřady a instituce na základě našich legitimních zájmů či oprávněných zájmů třetích stran uvedených v rámci stanoveném v bodu 3.5 (např. institucí, informačních kanceláří, vymáhání pohledávek, právníků, soudů, znalců, ke koncernu patřících přidružených podniků a grémií a kontrolních institucí).

6.    Postoupení Vašich údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci

Přenos dat do míst v zemích mimo Evropskou unii (EU) nebo mimo Evropský hospodářský prostor EHP (do tzv. třetích zemích) probíhá, je-li to nezbytné, pro provedení Vaší zakázky/smlouvy s Vámi a je to vyžadováno zákonem (např. deklarování daňové povinnosti), je-li to v rámci oprávněného zájmu nás nebo třetí strany, nebo pokud jste nám dali souhlas.

Zpracování Vašich dat ve třetí zemi se může také uskutečnit v souvislosti se zapojením poskytovatelů služeb do zpracování objednávek. Pokud nebude existovat rozhodnutí Evropské komise ohledně vhodné úrovně ochrany údajů pro danou zemi, zajistíme dodržování ochrany osobních údajů podle standardů EU prostřednictvím odpovídajících dohod, že budou Vaše práva a svobody dostatečně chráněna a zaručena. Na požádání Vám dáme k dispozici odpovídající podrobné informace.

7.    Jak dlouho vaše údaje uchováváme?

Pokud je to potřeba, zpracováváme Vaše osobní údaje po dobu trvání našich obchodních vztahů, a to zahrnuje i zahájení a plnění smlouvy.

Dále se řídíme archivační povinností dle platných právních předpisů.

8.    Do jaké míry existuje automatické rozhodování v jednotlivých případech (včetně profilování)?

Nepoužíváme čistě automatizované rozhodovací postupy podle článku 22 Obecného nařízení o ochraně údajů. Použijeme-li tyto postupy v jednotlivých případech, budeme o tom informovat zvlášť, pokud to vyžaduje zákon.

9.    Vaše práva na ochranu osobních údajů

Máte právo:

 • na informace podle Čl. 15 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů,
 • právo na opravení podle Čl. 16 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů,
 • právo na vymazání podle Čl. 17 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů,
 • právo na omezení zpracování podle Čl. 18 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů,
 • právo na přenositelnost údajů z Čl. 20 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů,
 • právo na odvolání u dozorčích orgánů pro ochranu údajů podle Čl. 77 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů).

V podstatě existuje podle článku 21 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů právo vznést námitky proti zpracování osobních údajů u nás. Toto právo na námitku však platí pouze v případě velmi zvláštních okolností Vaší osobní situace, kdy práva naší společnosti mohou být v rozporu s Vaším právem námitky. Pokud si přejete uplatnit některá z těchto práv, obraťte se na našeho pracovníka odpovědného za ochranu dat (spravceGDPR@beewatec.cz). 

10.  Rozsah Vašich povinností poskytnout nám Vaše údaje

Je potřeba poskytnout pouze ty údaje, které jsou potřebné k zahájení a realizaci obchodního vztahu nebo předsmluvního vztahu s námi, nebo které máme povinnost shromažďovat na základě zákona. Bez těchto informací nebudeme s Vámi obecně schopni uzavřít nebo tuto smlouvu plnit. To se může vztahovat také na údaje požadované později v rámci obchodního vztahu. Pokud od Vás požadovat navíc nějaké údaje, budete zvlášť informován o dobrovolnosti těchto informací.

11.  Informace o Vašem právu vznést námitky Čl. 21 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů

Vždy máte právo na námitku proti zpracování vašich dat získaných na základě Čl. 6 odst. 1 f Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (zpracování dat na základě zvážení zájmů) nebo Čl. 6 odst. 1 e Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (zpracování dat na základě veřejného zájmu), vznést námitku, pokud existují důvody pro to vyplývající z Vaší konkrétní situace. To platí i pro profilování na základě tohoto ustanovení ve smyslu Čl. 4 č. 4 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Pokud poskytnete rozporné údaje, nebudeme nadále zpracovávat Vaše osobní údaje, za předpokladu že prokážeme závažné a legitimní důvody pro jejich nezpracování, které převáží Vaše zájmy, práva a svobody, nebo pokud zpracování slouží pro uplatnění, výkon nebo obranu právních nároků.

Námitku lze podat neformálně na adresu uvedenou v bodě 1.

12.  Vaše právo podat opravný prostředek u příslušného dozorčího orgánu

Máte právo podat opravný prostředek u orgánu dozoru na ochranu údajů (Čl. 77 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů). Pro nás příslušný dozorčí orgán je:

Úřad pro ochranu osobních údajů

Pplk. Sochora 27

170 00 Praha 7

Pevná linka: +420 234 665 111 (Ústředna)

Fax: +420 234 665 444

WWW: https://www.uoou.cz

E-mail: posta@uoou.cz

 

 

Napište nám

Máte-li jakýkoliv dotaz týkající se produktů neváhejte nás kontaktovat - rádi Vám poradíme


Katalog ke stažení ZDARMA

POLITIKA KVALITY


Menu


Sídlo společnosti

Najdete nás na nové adrese: Dřevařská 13, Boskovice

více informací

Montážní pracoviště

V oblasti montážních pracovišť Vám nabízíme naše zařízení s odpovídajícím příslušenstvím a vším potřebným pro optimální řešení ergonomie.

Hliníkový systém

Přejete si montážní stoly či regály z hliníku?
Pak jsou trubkové i čtyřhranné hliníkové profily Beewatec správnou volbou.

více informací

Trubkový systém

Flexibilní stavebnice, spádové regály, transportní vozíky, dopravníky, montážní stoly, ale i celé výrobní linky.

Logistika

Efektivní přesuny materiálu v rámci výrobního závodu umožňuje náš logistický koncept Automaticky řízených vozíků AGV a FTS.

Dílenské vybavení

Kvalitní vybavení dílny usnadňuje práci a pomůže udržet pořádek na pracovišti.

1 2 3 4 5 6


BEEWATEC - procesy spojené s flexibilitou

BEEWATEC s.r.o. nabízí flexibilní trubkový stavebnicový systém, který slouží k optimalizaci výrobních procesů, zavedení principů FIFO, Kanban, Kaizen a Lean Manufacturing. Umožňuje snadné sestavení konstrukcí jako jsou kanbanové, spádové regály, transportní vozíky, gravitační dopravníky, pracovní a montážní stoly, ale i celé výrobní linky. více informací